Salmon Potato Cakes with Spaghetti Squash & Greens (Paleo)