Lemon Asparagus Shrimp w/ Bean & Bacon Saute (Paleo)